Nofas og Biip.noFELLES PRESSEMELDING NOFAS / BIIP.NO (2016)

Gründervirksomhet eller entreprenørskap har bestandig vært en utfordring. Mange gründere satser "alt" og starter engasjerte opp med gode ideer og planer om stor suksess. Mange lykkes, men for de fleste så ender drømmen om å starte egen virksomhet med skuffelse. Enten fordi markedet for den gode produktideen ikke var der, eller fordi oppstartskapitalen ble borte før inntektene fra markedet kom. Siden 2008 har Nofas hjulpet Biip.no å strømlinjeforme interne innovasjonsprosesser og søke SkatteFUNN-midler.

Hvorfor er det slik i Norge og finnes det muligheter for vordende entreprenører til å få litt hjelp og støtte på veien frem til positiv respons fra markedet? Mange bedrifter driver med forskning og utvikling uten å være klar over at de kan få opptil 20% skattefradrag for forsknings- og utviklingskostnader ved å søke om SkatteFUNN. Spesielt gode prosjekter kan få mer støtte, dersom man lykkes med andre offentlige støtteordninger i tillegg. I slike tilfeller er det fint med profesjonelle rådgivere, som kan bistå med å navigere i de offentlige støtteordningene.

Nofas logoI denne pressemeldingen vil vi ta for Nofas AS i Drammen, som har bistått Biip.no med våre SkatteFUNN-søknader. Vi vil også ta en nærmere titt på Skattefunn og andre offentlige støtteordninger i Norge.

Nofas - Innovasjonsrådgiveren


Nofas ble etablert våren 2005 av Lars Henrik Krogh, Tom Hilding Johansen og Thomas Hakavik. Etter lang erfaring med forskningsstrategiske prosesser, så grunnleggerne av Nofas at flere bedrifter trengte mer enn en god idé for å lykkes med innovasjon. Behovet for profesjonell rådgivning var stort og dette la grunnlaget for etableringen av Nofas. Selskapet holder i dag til i Drammen og bistår norske bedrifter med profesjonell innovasjonsrådgivning. Drammen er også urnested for bedrifter som ASKO Drammen, Toyota Norge og Eneas. Nofas har spisskompetanse innen en rekke teknologiområder, blant annet IKT, olje og gass, clean tech og bioteknologi. Nofas består av 35 fagfolk som i snitt har 14 års yrkeserfaring innen forskning, utvikling og innovasjon. Selskapets rådgivere har PhD-, M.Sc- og MBE-titler fra blant annet NTNU, Universitet i Bergen, UIA og UIO. Nofas holder i dag til i sentrumsnære lokaler i Drammen.

Nofas dekker i dag hele verdikjeden av innovasjon, fra idéen genereres og prosjektet finansieres til kommersialisering. Innovasjon handler om å anvende kunnskap på en ny måte. I kunnskapsdrevne virksomheter erverves ny kunnskap gjennom FoU-aktiviteter. Å lykkes med utvikling av en beste praksis FoU krever vilje og ønske om forbedring, også på de områdene hvor en oppfatter seg selv som dyktig. I Nofas sin avdeling for strategirådgivning hjelper vi daglig kunnskapsdrevne virksomheter, med etablering av rutiner, prosedyrer og metoder for fremtidsrettet forskning og utvikling. Første skritt på veien er å forstå nåsituasjonen og utforske mulighetsrommet. For å lykkes med forskning over tid kreves det et bevisst fokus og vilje til å jobbe dedikert med kontinuerlig forbedring som en integrert del av beste praksis FoU.

Lars Henrik Krogh i NofasLars Henrik Krogh er daglig leder i Nofas AS. Han mener flere norske bedrifter bør fokusere på hvordan de skal lykkes med sine FoU-prosjekter: - Å lykkes med FOU-prosjekter kan være krevende. Det er viktig at man involverer de rette personene tidlig i prosessen, eller så kan det fort bli et uoversiktelig prosjekt. Lars Henrik viser til Nofas' 10 år som innovasjonsrådgivere og trekker frem fem momenter som kjennetegner "god FOU":

1. Strategisk forankring


En tydelig, veldokumentert og godt kommunisert strategi for forskning og utvikling er en av de viktigste forutsetningene for at forskningen på kortere og lengre sikt skal tjene virksomheten. En god FoU-strategi bør bidra til å etablere klare og langsiktige målsetninger med forskningen, spisse forskningen gjennom å danne fokusområder eller kjernetematikk, og strukturere forskningsledelsen gjennom konkrete mandater og roller.

2. Prioritering


Nofas har erfart at noe av det vanskeligste med god FoU-ledelse er å prioritere hvilke forskningsaktiviteter som skal videreføres eller inngangsettes. De aktørene som lykkes i særlig grad med FoU kjennetegnes gjerne ved tydelige prosesser og metoder for utvelgelse og prioritering av aktivitetene. Visjonære forskningsledere lar de strategiske målsetningene og langsiktige fokusområdene ligge til grunn for prioritering av forskningsaktivitetene. Samtidig bør forskningsomfang og -retning i stor grad gjenspeile de ressursene, kompetansen og gjennomføringsevnen en organisasjon har.

3. Gjennomføring


Et velkjent begrep i IT-industrien er «garbage in, garbage out», eller sagt på en annen måte: Resultatet blir ikke bedre enn prosessen som utføres. Godt organisert, planlagt og strukturert forskningsarbeid har større sannsynlighet for å lykkes en det motsatte. Nofas har erfart at å sørge for at forskningsarbeidet kommuniseres tydelig til alle berørte parter og at kunnskapen som genereres spres på en god måte er en viktig forutsetning for godt gjennomført forskning.

4. Finansiering


Forskning koster penger, både i form av investeringer, løpende kostnader og ikke minst tidsbruk av personell og utstyr. Tidlig budsjettering og løpende kostnadskontroll er viktige virkemidler for bedret ressursutnyttelse og prioritert innsats, og bør være en forutsetning for tildeling av interne midler. Videre er det viktig å ha en strategi for å hente inn offentlig støtte der hvor man kvalifiserer, dette er en svært gunstig risikoavlastning.

Måling av effekt: Kunnskap er en forutsetning for å gjøre de rette tingene, og de som lykkes ? både blant toppidrettsutøvere, innen næringslivet og i forskningsmiljøer ? er ofte de som baserer sine gjøremål på kunnskap om hva som har effekt. Måling av effekt av FoU gjennom eksempelvis kompetanseutvikling, nye metoder og prosesser, effektivisering eller kommersielle muligheter er viktig for etablering av beste praksis FoU. Kun ved å måle effekten av forskningen kan man oppnå forbedringer av metode og prosesser.

Nofas og SkatteFUNN


Det finnes en rekke gode offentlige støtteordninger i Norge. En av disse er SkatteFUNN. SkatteFUNN ble opprettet i 2002 som et tiltak for å øke norsk næringslivs forsknings- og utviklingsinnsats, og har siden utviklet seg til å bli en suksesshistorie som politikere, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd gjerne taler varmt om. Historisk er dette den støtteordningen som har bidratt mest til utviklingen av norsk næringsliv og har gitt økonomisk støtte til nærmere 25.000 FoU-prosjekter.

SkatteFUNN er en skattefradragsordning hvor fradraget er rettighetsbasert. Det vil si at bedriften har krav på fradraget gitt at vilkårene er oppfylt og prosjektet godkjent av Norges Forskningsråd. Hvis skattefradraget for FoU-kostnadene er større enn beløpet bedriften i utgangspunktet skulle betalt i skatt, får bedriften resten av støtten utbetalt. Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene. SkatteFUNN-ordningen gjelder for alle næringer og selskapsformer, og det er ingen begrensninger på antall ansatte eller omsetning for å kunne få godkjent et SkatteFUNN-prosjekt.

I 2015 var søknadsfristen for SkatteFUNN 1. september, men man kan fortsatt søke. Alle søknader innsendt før fristen er garantert søknadsbehandling innen utgangen av søknadsåret. Søker man etter 1. september har man ikke denne garantien, og risikerer å miste fradragsretten for kostnader påløpt i søknadsåret.

I følge Lars Henrik Krogh i Nofas er ikke SkatteFUNN den eneste støtteordningen som burde være interessant for norske gründere og bedriftseiere: - I det norske virkemiddelapparatet har man mulighet til å få støttefinansiert helt opp mot 50 prosent av sine prosjektkostnader. Dersom man skulle treffe en utlysning i EU sitt forskningsprogram Horizon 2020 kan man få dekket opp mot 80-90 prosent av sine prosjektkostnader. Generelt ser vi i Nofas behovet for at norske bedrifter må bli flinkere til å orientere seg i ordningene. For å sikre en god samarbeidsplattform med fokus på kvalitet og resultat benytter Nofas en suksessbasert honorarmodell. Det betyr at bedriftene og selskapene Nofas jobber med kun betaler når et prosjekt får godkjent finansering. Dette sikrer kvalitet og bidrar til betydelig risikoavlastning for Nofas sine kunder, samtidig som kunden og konsulenten arbeider mot et felles mål. Dersom prosjektet det søkes om blir godkjent som støtteberettiget FoU-prosjekt vil Nofas sitt suksesshonorar utgjøre en prosentandel av støttebeløpet som innvilges.

DeepOcean ROV SkatteFUNN-prosjekt, med bistand fra NofasNofas har mange kundecaser de er stolte av. En av dem er undervannsinspeksjons-ROV (Remotely Operated Vehicle) for børsnoterte DeepOcean. Selskapet fikk innvilget SkatteFUNN-støtte for 2013 og 2014 og kunne dedikere flere ressurser til prosjektet. Prosjektet økte dermed i omfang og etter Nofas sin anbefaling søkte DeepOcean om 10 millioner kroner fra DEMO 2000 i april 2014. I sterk konkurranse med andre søkere fikk de innvilget støtten som dekker 25 prosent av prosjektkostnadene til videreutvikling og demonstrasjon. Nofas sin innovasjonsrådgivning har bidratt til realisering av mange prosjekter som har vært både teknologisk og kommersielt verdifulle for norsk næringsliv. Det å benytte seg av konsulenter med spisskompetanse åpner også ofte for nye muligheter.

For å gjennomføre prosjekter har Nofas utviklet en unik arbeidsmetodikk, som bidrar til å kvalitetssikre innovasjonsprosjekter, kartlegge muligheter for finansiering og øke utsiktene for at idéer realiseres på markedet.

Nofas og kunden samarbeider om å strukturere og vurdere forsknings- og utviklingsprosjekter i bedriftens prosjektportefølje. I samarbeid med kunde, gjør Nofas en utvelgelse av prioriterte prosjekter. Etter utvalget, analyser Nofas prosjektet og gjennomfører kapitalsøk av relevante finansieringskilder. Jo tidligere Nofas får kvalitetssikret et prosjekt, desto bedre stilt står bedriften til å sikre effektiv innovasjonsinvestering. Nofas sin erfaring tilsier at kraften i bedriftens innovasjon først kommer til gode når den kombineres med forretningsutviklingskompetanse.

Vil du lære mer om Nofas og SkatteFUNN-ordningen? Les nyheter om Nofas, se kundeerfaringer med Nofas eller besøke Nofas sin blogg.