Medlemsregler Biip.no

Ved registrering som medlem på Biip.no inngås følgende avtale mellom Biip.no og medlemmet:

1. Kort beskrivelse av tjenesten.

Biip.no tilbyr en kommunikasjonsbasert tjeneste på internett. Biip.no tilbyr også sine medlemmer muligheten til å laste ned mobil underholdning - og utsendelse av gratis SMS via Biip.no's servere. Medlemskapet er helt gratis og uforpliktende.

2. Medlemmets forpliktelser

  • Medlemmet aksepterer å ikke bruke Biip.no's tjenester på et vis som strider mot loven så som, men ikke begrenset til Straffelovens bestemmelser som ærekrenkelser og privatlivets fred, Åndsverklovens bestemmelser om personlig bilde og lignende paragrafer som kan gjøre seg gjeldende.
  • Medlemmet aksepterer å ikke bruke Biip.no's tjenester på et vis som virker støtende eller er i strid med alminnelig skikk og bruk.
  • Medlemmet aksepterer å ikke benytte Biip.no's tjenester til kommersiell vinning; herunder annonsering for eksterne tjenester eller tilsvarende.
  • Medlemmet aksepterer å ikke benytte Biip.no's tjenester på en måte som medfører skade eller annen ubeleilighet for Biip.no eller tredje part. Ved overtramp vil forholdet bli politianmeldt, og Medlemmet aksepterer at Biip.no kan kreve kompensasjon for sine økonomiske utlegg. Slikt utlegg kan taes per faktura eller ved belastning av Medlemmets mobiltelefon.
  • Medlemmet aksepterer å kun registrere én konto hos Biip.no.
  • Medlemmet aksepterer - hvis det følger av offentlige reguleringer eller vedtak - å innhente alle nødvendige tillatelser fra enkeltpersoner eller myndigheter for å - via Biip.no's tjenester - overføre og lagre informasjon eller tilby varer og/eller tjenester.
  • Medlemmet samtykker i at informasjon om seg selv vil være lagret i opptil ubegrenset tid hos Biip.no. Med informasjon menes både informasjon som Medlemmet velger å oppgi selv, og informasjon som blir innhentet ved hjelp av automatiske prosesser, som f.eks. logging av Medlemmets IP-adresse.
  • Medlemmet samtykker med sin registrering å motta reklame og annen informasjon til sin mobiltelefon, sin innboks på Biip.no og til sin registrerte e-postadresse. Samtykket gis ved registrering og er aktivt så lenge medlemmet velger å være medlem av Biip.no. Medlemmet kan når som helst melde seg ut av Biip.no og sånn sett trekke sitt samtykke til å motta reklame og informasjon fra Biip.no. Dette er en betingelse for å kunne sende gratis SMS.
  • Medlemmet garanterer for at det materialet som Medlemmet sender eller lagrer på sin adresse ikke bryter med opphavsrettigheter, patenter, rett til varemerker og/eller andre immaterielle rettigheter. Medlemmet aksepterer videre at alle immaterielle rettigheter knyttet til Medlemmets egne bilder, tekster og annet materiale som ordinært sett beskyttes av Åndsverkloven, overdras midlertidig, men fullstendig og uhildret, til Biip.no - enn så lenge Medlemmet velger å ha materialet lagret på Biip.no sine internettservere.

3. Oppsigelse fra medlem

Medlemmet har rett til når som helst å si opp sin avtale med Biip.no. Informasjon om Medlemmet vil da såfremt offentlige reguleringer eller annen avtale mellom partene ikke tilsier noe annet - slettes uten ugrunnet opphold. Oppsigelsen skjer via eget formulær på nettsidene. Dersom Medlemmet blir sperret ute fra internetttjenesten som Biip.no tilbyr, så regnes dette ikke som oppsigelse - og Medlemmet samtykker da til at Biip.no kan lagre all informasjon om Medlemmet i ubegrenset tid. Av praktiske hensyn, vil imidlertid denne informasjonen normalt slettes etter ca 3 måneder.

4. Loggføring, utlevering av opplysninger

Ved inngåelsen av avtalen aksepterer Medlemmet at Biip.no loggfører bruken av alle sider ved tjenesten. Denne loggføringen skjer bl.a. ved hjelp av IP-adresse, dato og tidspunkt. Medlemmet bekrefter også at han eller hun er inneforstått med at all informasjon som sendes via Biip.no blir loggført, i den hensikt å forhindre misbruk av tjenesten eller at eventuelle lovbrudd kan dokumenteres på et senere tidspunkt. Informasjonen blir oppbevart på sikre servere, og behandles konfidensiellt.

Opplysningene lagres, behandles og slettes i tråd med Personopplysningsloven og benyttes såfremt annet ikke følger av uttrykkelig avtale - ikke til formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet med innsamlingen, uten at den registrerte samtykker.

Biip.no kan på forlangende fra Politiet gi Politiet og/eller Kripos tilgang til å granske alt det materialet som sendes, mottas og/eller annen informasjon som lagres om Medlemmet og/eller hans aktivitet gjennom tjenesten - uten begrensninger eller noen form for reservasjoner. Medlemmet gir sitt eksplisitte samtykke til dette ved registrering på tjenesten. Det presiseres at formålet med denne paragrafen i medlemsreglene primært er å beskytte de mindreårige medlemmene av Biip.no fra seksuelle overgripere - og at Biip.no normalt sett ikke vil benytte paragrafen til å muliggjøre annen informasjonsutlevering.

5. Bortkobling fra og nedlegging av tjenesten

Hvis bruken, materialet eller informasjonen som Medlemmet sender eller lagrer gjennom Biip.no's tjenester ikke oppfyller de vilkår som følger av denne avtalen med Biip.no har Biip.no rett til umiddelbart å koble Medlemmet bort fra Biip.no's tjenester.

6. Brukeridentitet og passord

For benyttelse av Biip.no's tjenester gis medlemmet en egen brukeridentitet og et personlig passord. Medlemmet forplikter seg til ikke å gi andre tilgang til passordet, og til å benytte brukeridentitet og passord.

Medlemmet skal umiddelbart melde fra til Biip.no hvis det kan mistenkes at uvedkommende kjenner til kundens brukeridentitet og passord.

7. Endringer

Biip.no forbeholder seg retten til å foreta endringer av tjenestens utforming, driftsmetoder, tekniske spesifikasjoner, system og øvrige funksjoner m.m. Biip.no forbeholder seg også retten til fortløpende å endre vilkår i denne avtalen, uten særskilt varsel. Det er Medlemmets plikt å holde seg oppdatert på medlemsvilkårene.

8. Ansvarsbegrensninger

Biip.no har kun ansvaret for skade som Biip.no har forårsaket gjennom grov uaktsomhet og Biip.no's ansvar er begrenset til erstatning for kundens direkte utgifter.

Biip.no har, uavhengig av hva som er sagt ovenfor, ikke noe ansvar for kostnader, skader eller annet som kan oppstår som følge av dataproblemer, materiell eller informasjon utvekslet på Biip.no's tjenester. Kunden aksepterer ved inngåelse av avtalen fullt og helt eget ansvar for dette.

Biip.no's ansvar er videre under hver tolv måneders periode begrenset til et beløp som ikke overstiger 1.000 kr.

9. Oppfyllelseshindringer / force majeure.

Hvis en av partene forhindres i å oppfylle avtalen, eller oppfyllelsen blir vesentlig mer tyngende enn forutsatt på avtaletidspunktet grunnet i omstendigheter som partene ikke kunne råde over eller forutse på avtaletidspunktet, som men ikke begrenset til brann, arbeidskonflikt, krig, mobilisering eller militær innkallelse av større omfang, rekvisisjon, beslag, myndighetsbestemmelser eller feil fra underleverandører på grunn av omstendigheter som følge av ting beskrevet ovenfor, kan partene oppfyllelsestidspunktet til rimelig tid etter at omstendighetene opphører. Varsel om slike omstendigheter skal partene gi uten ugrunnet opphold.

Hvis avtalens oppfyllelse hindres lengre enn tre (3) måneder på grunn av omstendigheter beskrevet ovenfor, har partene rett til skriftlig å fratre avtalen.

Den part som ønsker å fratre kontrakten pga. overnevnte omstendigheter skal straks underrette den andre part om dette. Tilsvarende gjelder når omstendighetene opphører.

10. Overlatelse

Kunden har ikke rett til, uten Biip.no's skriftlige samtykke, helt eller delvis å overlate sine rettigheter og forpliktelser som følge av denne avtalen til en annen. Biip.no har rett til å overlate samtlige eller enkelte rettigheter og forpliktelser etter avtalen til et annet firma.

11. Lovvalg

Denne avtalen skal reguleres av norsk lov, uten hensyn til norske regler som leder til at noe annet lands rett enn den norske skal gjelde.

12. Tvister

Uenighet om avtalen her skal partene søke å løse i minnelighet. Lykkes ikke dette aksepterer partene Oslo som rett verneting. Oslo tingsrett skal være første instans.